Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van bvba Advocatenassociatie Advocon (en elke advocaat verbonden aan bvba Advocatenassociatie Advocon), met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Gijmelsesteenweg 81 en met als ondernemingsnummer 0463.055.531 (hierna ook "ons kantoor").

 

Verwerkingsverantwoordelijke en verbintenissen

Ons kantoor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Wij beschouwen uw privacy als een van de meest fundamentele rechten en stellen daarom alles in het werk om uw privacy optimaal te beschermen. Wij nemen derhalve passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Wij handelen hiertoe in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de "Verordening") en met deze privacyverklaring.

Daarnaast omvat ook onze deontologie verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretariaat@advocon.be.

 

Overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden door ons kantoor

Ons kantoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken (bij wijze van voorbeeld):

– voor– en achternaam ;
– geslacht ;
– geboortedatum en –plaats ;
– adresgegevens ;
– telefoonnummer ;
– e–mailadres ;
– BTW–nummer of ondernemingsnummer ;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie aan ons kantoor of telefonisch ;
– locatiegegevens ;
– gegevens over uw activiteiten ;
– financiële gegevens ;
– enz.

De bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken (bij wijze van voorbeeld) :

– strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen ;
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar ;
– persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid (zie o.a. artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Beoogde doelstellingen bij het verwerken van de persoonsgegevens

Voormelde gegevens worden door ons kantoor verwerkt met het oog op het bereiken van verschillende doelen, waaronder :

– het behartigen van uw belangen of die van een ander persoon ;
– het uitvoeren van onze prestaties in het kader van de uitvoering van onze overeenkomsten ;
– het verschaffen van een correcte dienstverlening ;
– het voeren van onze algemene en financiële administratie ;
– het beheer van ons cliënten/leveranciers-bestand ;
– het afhandelen van betalingen ;
– het verzenden van nieuwsbrieven en reclameboodschappen ;
– u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren ;
– u te informeren over wijzigingen aan onze diensten.

 

Rechtsgronden op basis waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt

Artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan op basis van welke rechtsgronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Ons kantoor doet een beroep op de hierna vermelde rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens :

  • op basis van uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming. Deze toestemming is vrij en kan steeds worden ingetrokken op uw verzoek :
    • om wettelijke en deontologische verplichtingen na te komen, zoals bijvoorbeeld verplichtingen ingevolge de witwaswet (wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten).
    • om een contract te kunnen uitvoeren ;
    • omdat zowel ons kantoor als onze cliënten / leveranciers / enz. er een gerechtvaardigd belang bij hebben m.n. omdat deze noodzakelijk zijn om onze belangen en die van onze cliënten (in rechte) te verdedigen, maar ook voor andere gerechtvaardigde belangen die ons kantoor, onze cliënten, leveranciers, enz. kunnen hebben bij het verwerken van deze persoonsgegevens.

 

Toegang tot de persoonsgegevens

Onze werknemers en medewerkers hebben toegang tot de verstrekte persoonsgegevens. Om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen, worden zij onderworpen aan een reeks (contractuele) verplichtingen. Zowel onze werknemers, als onze medewerkers zijn gebonden door een vertrouwelijkheidsovereenkomst of een in overeenkomst opgenomen vertrouwelijkheidsclausule.

De persoonsgegevens worden eveneens bezorgd aan derden / dienstverleners, waarmee ons kantoor samenwerkt in het kader van de behartiging van uw belangen, dan wel de noodzakelijke administratie die ons kantoor dient te voeren. Ons kantoor neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze derden eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteren en garanderen.

Ons kantoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze dus uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u.

 

Bewaring van de persoonsgegevens

De gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en/of deontologische verplichtingen, om onze diensten op een correcte manier te verlenen of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens (langer) te bewaren.

Ons kantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Rechten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor.

U hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons kantoor een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand of een ander, naar een door u genoemde organisatie te versturen.

U kunt een dergelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@advocon.be.

Gelieve uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen (voor– en achterzijde van de identiteitskaart).

Ons kantoor houdt eraan zo snel mogelijk te reageren en alleszins uiterlijk binnen de dertig dagen vanaf de datum van ontvangst van uw verzoek.

Gelieve er rekening mee te houden dat wij in bepaalde gevallen niet verplicht zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie (artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Ons kantoor wil u er ten slotte op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens :

Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. +32 2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

 

Wijziging privacyverklaring

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en dit zonder voorafgaande verwittiging teneinde aan de veranderende wettelijke verplichtingen te voldoen en/of onze dienstverlening aan u te verbeteren.

Het is derhalve aan te bevelen om onze website geregeld te raadplegen.

 

Vragen of klachten

Indien u vragen of klachten hebt over de manier waarop ons kantoor uw persoonsgegevens verwerkt of indien u meer informatie wenst over de inhoud van deze privacyverklaring, kan u ons contacteren via secretariaat@advocon.be.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Deze privacyverklaring wordt beheerst door de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken voor behandeling van geschillen en betwistingen omtrent deze privacyverklaringen zullen de rechtbanken van Leuven zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

 

Aarschot, 25/05/2018